Osuuskunnan perustajan opas

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Sisällys

Tilikauden päättyessä kirjanpitäjä tekee tilinpäätöksen, jonka pitää antaa oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta.  Tilinpäätöksessä jaksotetaan tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot eli kirjanpito oikaistaan tilinpäätöshetkellä suoriteperusteiseksi. Tuloslaskelman ja taseen lisäksi on laadittava tilinpäätöksen liitetiedot. Mikro- ja pienyrityksille on annettu helpotuksia liitetietojen esittämiseen.  (kts. PMA)https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151753.

Tilinpäätöksen pitää olla valmis siinä aikataulussa kuin osuuskunnan säännöissä lukee. Istuva hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä tekee ehdotuksen osuuskunnan kokoukselle tuloksen käsittelystä. Tämän jälkeen teetetään toiminnan- tai tilintarkastus sääntöjen määräämällä tavalla.   Tarkastettu tilinpäätös esitetään osuuskuntakokoukselle, joka vahvistaa tilinpäätöksen ja tekee päätöksen tuloksen käsittelystä.

Veroilmoitus pitää tehdä 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Veroilmoituksen yhteydessä lähetetään liitteinä osuuskunnan tuloslaskelma, tase sekä liitetiedot, jotka verottaja toimittaa eteenpäin Patentti- ja rekisterihallitukselle.  Tilinpäätös pitää rekisteröidä kuuden kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä.