Osuuskunnan perustajan opas

Kirjanpito

Sisällys

Mikroyrityksiksi lasketaan osuuskunnat, joilla ylittyy vain yksi seuraavista ehdoista:

  1. Liikevaihto 700 000 euroa
  2. Taseen loppusumma 300 000 euroa
  3. Keskimäärin yli 10 työntekijää.

Osuuskunnan tilinpäätös ja veroilmoitus tehdään aina tilikausittain.

Kaikki tulot, menot, lainat, palkat ja rahan siirrot viedään eli kirjataan kirjanpitoon ja kaikkien tositteiden (=kuittien ja laskujen) tulee olla alkuperäisiä. Kun lasku tai kuitti on digitalisoitu ja tallennettu ohjelmaan, siitä tulee alkuperäinen tosite ja paperisen tositteen voi tuhota.

Kirjanpidon kaksi tärkeintä raporttia ovat tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma kertoo tietyn laskentajakson tuotot ja kulut ja millaisen tuloksen osuuskunta on tehnyt tuolta ajanjaksolta. Tulos voi olla positiivinen (osuuskunta on tehnyt ylijäämää) tai negatiivinen (osuuskunnan tulos on tappiollinen).  Tase kertoo aina tietyn päivän varallisuustilanteen, eli kuinka paljon osuuskunnalla on sijoituksia, omaisuutta, varastoa, saatavia, rahavaroja sekä pääomia ja velkoja.

Osuuskunnan on käytettävä tilinpäätöksessä joko kululaji- tai toimintokohtaista tuloslaskelmakaavaa. Kirjanpito-ohjelmissa käytetään yleisesti kululajikohtaista tuloslaskelmakaavaa.  

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Eläkevakuutusmaksut

Muut lakisääteiset sivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja -kulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot

Tuloverot

Muut välittömät verot

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (TAPPIO)

Liikevaihto koostuu osuuskunnan myynnistä ilman arvonlisäveron osuutta. Laskuttaessaan osuuskunta lisää arvonlisäveron myyntilaskuun arvonlisäverolain sääntöjen mukaisesti.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat erilaisia avustuksia, vuokratuottoja sekä muita satunnaisia tuottoja, jotka eivät varsinaisesti ole osuuskunnan liiketoimintaa

Ostot sisältävät kaikki tuottojen hankintaan ostetut tavarat ja tuotteet, sekä varaston muutoksen.  Ostojen ryhmässä on myös myyntiin liittyvät alihankintatyöt. 

Henkilöstökulut sisältävät palkkojen lisäksi palkkojen lakisääteiset sivukulut (eläke- ja muut vakuutusmaksut).

Poistot ovat kulukirjauksia pitkäaikaiseen käyttöön hankituista tuotannontekijöistä (rakennukset, maa-alueet, kiinteistöt, koneet, laitteet, kalusto jne.). Hankinta kirjataan ensin taseeseen vastaavalle kirjanpitotilille. Vuosittain tätä aktivoitua hankintahintaa vähennetään kulukirjauksella eli poistolla kirjanpidon tuloslaskelmassa.  Elinkeinoverolaissa (EVL) on määritelty verottajan hyväksymät maksimipoistot kullekin omaisuuserälle. Kone- ja kalustohankinnat voidaan poistaa käyttöaikanaan poistoina kuluiksi ns. menojäännösmenettelyn kautta, jolloin joka vuosi kirjataan kuluksi kirjanpitoon 25 % edellisen vuoden lopussa olleesta koneen ja kaluston kirjanpitoarvosta.  Pienet (alle 850 euroa tai käyttöikä alle 3 vuotta) laite- ja kalustohankinnat voidaan kirjata suoraan kuluksi tilikaudella.

Muut liiketoiminnan kulut ovat muita henkilöstökuluja (esim. työterveyshuolto), vuokria, tietoliikennekuluja, matkakuluja, markkinointi- ja tiedotuskuluja, sekä hallinnon kuluja.

TASE

Tase kertoo mistä osuuskunnan varat ovat lähtöisin ja mihin varat ovat sitoutuneet tiettynä päivänä.

VASTAAVAAVASTATTAVAA
Pysyvät vastaavatOma pääoma
– Aineettomat hyödykkeet– Osuuspääoma
– Aineelliset hyödykkeet– Muut rahastot (mm. vararahasto)
– SijoituksetEdellisten tilikausien ylijäämä/tappio
Tilikauden ylijäämä/tappio
Vaihtuvat vastaavatVieras pääoma
– Vaihto-omaisuus– Pitkäaikainen vieras pääoma
– Saamiset /lyhyt ja pitkäaikaiset– Lyhytaikainen vieras pääoma
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvissä vastaavissa näytetään kuinka paljon rahaa on sitoutunut aineellisiin (esim. koneet) ja aineettomiin (esim. atk-lisenssit) hyödykkeisiin. Osuuskunnalla voi olla myös sijoituksia, esim. omistuksia muissa osuuskunnissa tai yrityksissä.

Vaihtuvat  vastaavat -ryhmässä kerrotaan vaihto-omaisuuden eli varaston arvo sekä pitkä-  ja lyhytaikaiset saamiset. Lisäksi näytetään rahoitusarvopaperien arvo, kuin myös pankkitilin ja käteisvarojen saldo laskentahetkellä.

Taseen vastattavaa puoli koostuu omasta ja vieraasta pääomasta. Omaa pääomaa ovat esimerkiksi osuusmaksut (osuuspääoma), sekä edellisten tilikausien ja kuluvan tilikauden ylijäämät. Vieras pääoma on osuuskunnan velkaa ulkopuolisille tahoille. Pitkäaikaisia velkoja ovat velat, jotka erääntyvät yli yhden vuoden kuluttua, ja lyhytaikaisia velkoja ovat mm. ostovelat, verovelat ja lomapalkkavelka.