Osuuskunnan perustajan opas

Työnantajan muistilista

Sisällys

Toiminnan alkaessa

 • Selvitä TE-palveluiden sivuilta onko mahdollista saada tukea työntekijän palkkauskustannuksiin
 • Ota selvää, mitä yleissitovaa työehtosopimusta yrityksesi tulee noudattaa. Tiedon saa työsuojeluviranomaiselta aluehallintovirastosta  tai Finlexin sivuilta.
 • Tee työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus.
 • Jos osuuskunta työllistää vähintään kaksi työntekijää vuoden ajan tai määräaikaista/satunnaista työtä tekeviä on vähintään kuusi, tulee osuuskunnan ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Verohallinnon työnantajarekisteriin.  Jos rekisteröidyksi työnantajaksi ilmoittautumista ei ole tehty jo perustamisilmoituksen yhteydessä, ilmoitus tehdään muutosilmoituslomakkeella Y4.
 • Muista ottaa työntekijöille lakisääteinen työeläkevakuutus (TyEL). Joissakin tapauksissa johtavassa asemassa työskentelevä henkilö vakuutetaan YEL:n mukaan. Lisäksi otettava tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus.
 • Muista, että työnantaja on velvollinen järjestämään lakisääteisen työterveyshuollon palveluksessaan oleville: tee sopimus työterveyshuollosta terveyskeskuksen tai lääkäriaseman kanssa.
 • Informoi työntekijää henkilöstöhallinnon rekisteritiedosta (laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). 

Toiminnan aikana

 • Huolehdi työaikakirjanpidon ja palkkakirjanpidon järjestämisestä.
 • Maksa palkat ajallaan, yleensä kuukauden 15. tai viimeinen päivä tai kertaluonteisen työsuhteen päättyessä, jollei työsopimuksella toisin sovita. Anna työntekijälle palkkalaskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. Säännöllisesti palkkaa maksavan työnantajan tulee laatia palkanmaksuittain myös palkkalista palkansaajittain.
 • Työnantajana olet aina velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksetuista palkoista. Myös maksetuista työkorvauksista toimitetaan ennakonpidätys, jos työkorvauksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä. Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin määräajassa ja tilitä ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut kuukausittain tai neljännesvuosittain Verohallinnolle. Jos yrityksesi liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, voit halutessasi valita neljännesvuosimenettelyn hakeutumalla pidennettyyn ilmoitus- ja maksumenettelyyn joko aloittamisen yhteydessä tai myöhemmin. Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut ilmoitetaan tulorekisteriin ja ne voi maksaa Omavero-palvelussa.
 • Muista hakea Kelasta korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Hakuaika on kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä.
 • Säilytä työaikakirjanpito ja palkkakirjanpito kymmenen vuotta. Jos olet satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, tee maksetuista palkoista muistiinpanot. Matkalaskut, palkanmaksutositteet ja muistiinpanot tulee säilyttää kuusi vuotta palkanmaksuvuoden lopusta lukien.
 • Tiedota työntekijöille, missä eläkeyhtiössä työeläketurva on järjestetty.
 • Pidä työntekijöiden nähtävänä keskeiset työsuhteeseen liittyvät lait ja asetukset.
 • Huolehdi, että työpaikallasi on henkilö, joka hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät. Voit työnantajana hoitaa tehtävät itse tai nimetä työsuojelupäällikön niitä hoitamaan. Ilmoita yrityksesi tiedot Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin.