Osuuskunnan perustajan opas

Talous tasapainoon

Toimitus: Juhani Lehto & Tuulikki Holopainen

Talouden tuntemus on yksi osuuskunnan menestymisen tärkeimmistä edellytyksistä. Jos perustajajäsenten joukossa ei ole riittävää asiantuntemusta, kannattaa ottaa ulkopuolinen tili- tai kirjanpitotoimisto hoitamaan kirjanpitoa ja muuta laskentatointa.

Yksikään yritys ei käynnisty ilman rahaa. Alussa yritykseen täytyy saada alkupanostukseksi joko omaa tai vierasta pääomaa tai kumpaakin. Vieraan pääoman yrittäjä joutuu maksamaan korkoineen takaisin. Omalla rahoituksella on merkittävä etu vieraaseen pääomaan verrattuna: sen aiheuttamissa kustannuksissa voidaan joustaa eikä sitä tarvitse lyhentää.

Talouden tulos, ylijäämä, syntyy tulojen ja menojen erotuksena. Panossijoitus ovat edellytys tuottojen saannille. Se, joka ei panosta, ei voi odottaa tulostakaan. Kannattavuuteen ei kuitenkaan riitä se, että tehdään oikein (tehokkaasti), vaan lisäksi on tehtävä oikeita asioita (markkinat ja tuotteet).

Ennen hankkeeseen ryhtymistä on syytä punnita tarkoin liikeidean realistisuus. Tulosbudjetteihin kahdelle ensimmäiselle vuodelle kerätään arvioita realistisista tuotoista ja kuluista ja otetaan huomioon sekä mahdolliset korkokulut että kaluston vanheneminen.

Arvioitaessa budjetin lukuja on hyvä pitää mielessä vanha totuus siitä, että ihmismielellä on taipumus arvioida kulut liian pieniksi ja tuotot liian suuriksi. Hyvä on myös muistaa, että toiminnan alkuvaiheessa on vain menoja. Tulot tulevat vasta myöhemmin.

Osuuskunnan toiminnan kannattavuuden selvittäminen tapahtuu laskemalla myyntikatetarve, laatimalla myynti- ja myyntikatebudjetti sekä yhdistämällä ne tulosbudjetiksi.

1. Myyntikatetarpeen määrittely

Minimimyyntikatetarve laskemalla saadaan selville se euromäärä, jolla yritys saavuttaa 0-tuloksen. Ei tule voittoa, mutta ei tule tappiotakaan.

Myyntikatetarvetta laskettaessa tavanomainen tuloslaskennan kaava käännetään ylösalaisin. Näin saadaan perustamisvaiheen minimitulostavoite seuraavasti:

MINIMITULOSTAVOITE (ennen veroja)

+ Poistot (vähintään lainojen lyhennysten suuruisina)

= RAHOITUSTULOSTARVE

+ vieraan pääoman korot

+ (verot, joita tässä ei huomioida, kun tulos on +/- 0)

= KÄYTTÖKATETARVE

+ toiminnan kiinteät kulut

+ vuokrat

+ kiinteät palkat sivukuluineen

= MYYNTIKATETARVE

+/- 0   euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

2. Myynti- ja myyntikatebudjetin laatiminen

Myynti- ja myyntikatebudjetit voidaan laatia joko esimerkiksi tuotteittain, asiakkaittain tai kuukausittain seuraavasti:

NETTOLIIKEVAIHTO (alvton hinta)

— muuttuvat kulut

— raaka-aineet ja muut ostot

— muuttuvat työpalkat sivukuluineen

— muut muuttuvat kulut

= MYYNTIKATE

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

_____ euroa

3. Tulosbudjetin laatiminen

 

LIIKEVAIHTO

– muuttuvat kulut

MYYNTIKATE

  • kiinteät kulut
    •  kiinteät palkat sivukuluineen
    • muut kiinteät kulut

KÄYTTÖKATE

  • vieraan pääoman kulut
  • verot

RAHOITUSTULOS

  • poistot

NETTOTULOS

4. Hankkeen alkuvaiheen rahoitus

Uuden yrityksen käynnistämiseen tarvitaan työtä ja aikaa, eikä uusi osuuskunta säästy pakollisilta hankinnoilta. Alkupääoman tarve riippuu siitä, mitä yritys todella tarvitsee päästäkseen liikkeelle. Palvelu- ja käsityöalojen osuuskunnat tai hankintaosuuskunnat saattavat selvitä pieninkin investoinnein. Tuotannollinen toiminta vaatii suurempaa määrää pääomaa. Kuitenkin pienenkin yrityksen rekisteröinti-, vuokra-, puhelin- ja postikulut nielaisevat rahaa ennen kun tuotteista saatavia tuloja tippuu kassaan.

 

5. Rahaa tarvitaan investointeihin ja käyttöpääomaksi

Yritystä aloitettaessa rahan lähteitä ovat omat ja/tai vieraat sijoitukset ja/tai avustukset. Liikkeellelähdön onnistumiseksi rahan lähteiden täytyy kattaa rahan tarve. Rahaa tarvitaan usein enemmän kuin kustannuksia arvioitaessa on osattu ottaa huomioon.

Osuuskunnan mahdollisia investointeja ovat:

Liiketila (vuokravakuudet, remonttikulut) Koneet ja kalustot (ostohinta tai vuokraushinta, asennus, kuljetus, korjaus) Irtaimisto ja sisustus (konttorikalusteet, konttoritarvikkeet, muut tarvikkeet)

Osuuskunta tarvitsee rahaa käyttöpääomaksi, johon kuuluvat:

Perustamiskulut (muun muassa perustamisilmoitus kaupparekisterisiin, käsittelymaksu 380 euroa v. 2014) Alkumainonta (ilmoitukset, mainoskirjeet, käyntikortit jne., lähetyskulut) Vuokra Mahdolliset palkat (palkat ja palkkojen sivukulut) Kassa Alkuvarasto Muut ennakot

Omia sijoituksia voivat olla: Osuuspääoma (osuudet ja mahdolliset lisäosuudet) Omat koneet ja kalusto Muu oma sijoitus, esimerkiksi lainat jäseniltä

Vierasta rahaa voivat olla: Lainat pankeilta ja erityisluottolaitoksilta (Finnvera Oyj) Sekkitililuotot Lainat tavarantoimittajilta (ostovelat) Muu rahoitus (esimerkiksi avustukset ELY-keskukselta)

6. Kassabudjetti

Rahan riittävyyttä seurataan kuukausittaisella kassabudjetilla. Kassabudjettiin kerätään kassaan tulevat maksut (myyntitulot, muut liiketulot ja ylimääräiset tulot) yhteensä. Samoin kerätään kassasta maksettavat kulut (arvonlisävero, ostot, palkat, ennakonpidätykset ja sotumaksut, TyEL-maksut, muut lakisääteiset vakuutusmaksut, lomarahat, muut henkilöstökulut, vuokrat, muut kiinteät kulut, korkokulut, verot, mahdolliset investoinnit ja lainojen lyhennykset) yhteen. Kassaan tulevista maksuista vähennettynä kassasta menevät maksut ilmoittavat rahoitustarpeen, sen mitä alkukassasta ja mahdollisista luottojen lisäyksistä täytyy rahaa löytyä, jotta yrityksen rahat riittäisivät aina kuluihin.

 

7. Omaa rahaa tarvitaan

Yritys rahoittaa toimintaansa tulorahoituksen lisäksi siis omalla pääomalla, vieraalla pääomalla ja avustuksilla. Avustuksista on huomattavaa apua yritystoiminnan alussa, mutta yritystoiminnan kannattavuus ei voi olla pysyvästi avustusten varassa.

Oma pääomaa yrityksessä voi olla oma sijoitettu pääoma, tuloksen kautta syntynyt ja yritykseen verojen maksun jälkeen jätetty pääoma sekä omaisuuden arvonnousujen kautta syntynyt pääoma. Perinteisesti pienet yritykset lisäävät omaa pääomaansa tuloksestaan. Oma pääoma on yrityksen puskurivarasto, jota aloitettaessa on oltava tarpeeksi. Yrityksen oma pääoma on riskinottoa varten. Sen riittävyys tulee esiin aina uusia riskejä kohdattaessa.

Yritystoiminnan käynnistämiseen sitoutuu paljon jäsenten työtä. ”Hikipääomalle” on käyttöä ennen kuin tuottoja tulee, mutta myös rahallista panostusta tarvitaan, jotta osuuskuntamuotoiseenkin yritystoimintaan sitouduttaisiin. Jos ei ole mitään hävittävää ja vain vähän voitettavaa, miksi yrityksestä välitettäisiin? Tämä on ollut monen aloittelevan osuuskunnan kompastuskivi; vähäisellä pääomalla ja ”riskittömästi” perustetulla yrityksellä ei riitä toimintaan tarvittavaa käyttöpääomaa.

Osuuskunnan perustajien kannattaa miettiä tarkkaan osuusmaksun suuruus. Se määrätään usein liian alhaiseksi, koska osuuskuntalaki ei määrää osuuskunnan vähimmäispääomaa. Mitä suurempi on oman rahoituksen osuus, sitä helpompaa on löytää hankkeelle myös ulkopuolista rahoitusta.

8. Mistä vierasta pääomaa?

Toiminnan käynnistysvaiheessa osuuskunnan jäsenet saattavat joutua lainaamaan osuuskunnalle omia varojaan. Omistajien lainat maksetaan takaisin osuuskunnan toiminnan päästyä kunnolla vauhtiin. Lainojen ehdot määritellään tarkasti ja lainasta tehdään kirjallinen sopimus.

Ulkopuolista rahoitusta tarjoavat pankit ja rahoitusyhtiöt. Erityisrahoituksen myöntäjiä on joukko valtion rahoituksella toimivia yhteisöjä

9. Pankit

Pankin luotonannon muotoja ovat yleisemmin tililuotot sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset luotot. Hyväkään liikeidea ei riitä vakuudeksi, vaan pankki edellyttää lainoilleen reaalivakuuksia. Yritysluotoissa vakuudet ovat yleisemmin kiinnityksiä, osakekirjoja tai talletuksia. Finnvera Oyj voi antaa takauksia lainojen vakuudeksi.

Usein lainaan tarvitaan myös yrittäjien henkilökohtainen takaus. Henkilötakauksissa riski koskettaa takaajien henkilökohtaista omaisuutta. Omavelkaisessa takauksessa velka voidaan sen eräännyttyä vaatia suoraan takaajalta, eikä päävelallisen maksukyvyttömyyttä tarvitse selvittää.

Lainapäätöksiä tehdessään pankit katsovat yrityksen menestymistä (rahoitustulos, minkälainen tulevaisuus), vakuusasemaa, sitä mitä asiakas tuottaa pankille kokonaisuudessaan (raha-asioitten keskittäminen), yrittäjäluonnetta (tavoitteellisuutta, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja päätöksentekokykyä) sekä sitä, ovatko lainanhakijoiden omat talousasiat kunnossa (luottotiedot). Mikäli lainanoton jälkeen yritystoiminnassa tulee esiin odottamattomia ongelmia, on muutoksista hyvä kertoa pankille.

10. Rahoitus- ja eläkevakuutusyhtiöt

Rahoitusyhtiöt rahoittavat koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa osamaksurahoituksella tai leasing-rahoituksella (laitteen vuokraaminen). Leasing soveltuu myös tuotannollisten investointien rahoittamiseen. Luoton vakuutena on yleensä rahoituksen kohteena oleva kone. Leasing-rahoitus ei sido vakuuksia, joita aloittavalla yrityksellä on usein niukasti. Leasing-vuokrat voi vähentää verotuksessa.

Osuuskunnalla on myös mahdollisuus takaisinlainata rahastoituneita TyEL-eläkevakuutusmaksuja. Lainausoikeus on käytettävissä, kun lainattavaa rahasto-osuutta on kertynyt vähintään 10 000 euroa.