Osuuskunnan perustajan opas

Jäsensopimus

Osuuskuntalaki, muu lainsäädäntö sekä osuuskunnan säännöt määrittävät ja ohjaavat osuuskunnan, sen jäsenten sekä jäsenten puolesta osuuskuntaa johtavien luottamushenkilöiden toimintaa. 

Osuuskunnan perustajien kannattaa niiden rinnalle tehdä keskenään myös erillinen jäsensopimus – aivan kuten osakeyhtiöissä tehdään osakassopimus. Se on yksi yrityksen tärkeimmistä dokumenteista, sillä sen avulla hallitaan jäsenten keskinäisiin suhteisiin liittyviä riskejä. Jäsensopimus ei ole helposti saatavilla oleva julkinen asiakirja toisin kuin osuuskunnan säännöt. 

Jäsensopimuksessa sopimusvapaus on laajaa – mutta kohtuuttomiin, lainvastaisiin tai kolmannen oikeuksia loukkaaviin sopimusehtoihin ei riitatilanteissa saa oikeusteitsekään tukea.

Aina on syytä harkita, kuuluuko sopimukseen harkittava ehto tai asia pikemminkin otettavaksi osuuskunnan sääntömääräykseksi ja päinvastoin. Jäsensopimusta laatiessa voi käyttää alla olevaan muisti- ja idealistaa hyödykseen, mutta tottakai oman osuuskunnan erityispiirteet on siinä huomioitava

1. Jäsensopimuksen sisällön aihepiirejä 

 1. Osuuskunnan, sen puolesta puhevaltaa käyttävien sekä jäsensopimuksen osapuolten yksilöiminen 
 2. Osuuskunnan jäsenyys, osuus- ja osakelajit sekä -määrät 
 3. Osuuskunnan toimiala- ja tarkoitusmääräyksen yksilöiminen sekä tarvittaessa näiden täsmentäminen käytännön tasolle 
 4. Jäsensopimuksen tarkoitus: Täydentää lainsäädännön ja osuuskunnan sääntöjen määräyksiä, sivuuttaa edellä mainittuja sopimuksenvaraisilta osin tai jokin muu? 
 5. Uusien jäsenten ottaminen, jäsensopimukseen sitoutuminen jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä ja tätä koskeva prosessi 
 6. Osuuskunnan hallinto ja päätöksenteko – huomioon ottaen hallintoelinten kuten hallituksen jäsenten lakisääteiset tehtävät ja päätöksentekojärjestys 
 7. Osuuskunnan toiminnan aikainen rahoitus – osapuolten mahdollinen sitoutuminen rahoitukseen osuuskuntalakia tai sääntöjä laajemmin 
 8. Osuuskunnan varojen jakaminen – ottaen huomioon pakottava lainsäädäntö esimerkiksi kolmansien osapuolten suoja suhteen 
 9. Jäsenen velvollisuudet osuuskuntaa kohtaan, mikäli ovat sääntöjä laajemmat/yksityiskohtaisemmat 
 10. Jäsenten velvollisuudet toisiaan kohtaan, mikäli ovat sääntöjä laajemmat/yksityiskohtaisemmat 
 11. Osuuskunnan velvollisuudet jäseniä kohtaan, mikäli ovat sääntöjä laajemmat/yksityiskohtaisemmat 
 12. Jäsenten yleisvelvoite toimia osuuskunnan edun mukaisesti – riippumatta jäsenen tehtävistä esimerkiksi hallintoelimessä 
 13. Salassapitovelvoite ja sen sisältö sekä kesto 
 14. Kilpailukieltovelvoite – ottaen huomioon esimerkiksi työntekijäin suojaksi säädetty pakottava lainsäädäntö 
 15. Aineettomat oikeudet, jotka syntyvät osuuskunnan toiminnassa sekä niiden omistus- ja hallintaoikeudet 
 16. Sopimusrikkomuksen määritelmä, sopimusrikkomuksiin reagoiminen ja mahdolliset sanktiot sopimusrikkomuksesta 
 17. Jäsensopimuksen tuottamien oikeuksien käyttäminen ja vaatimusten esittäminen 
 18. Jäsensopimuksen muuttaminen – missä järjestyksessä ja minkälaisin toimin jäsensopimusta on mahdollista muuttaa, toimenpiteet osittaispätemättömyyden tai -mitättömyyden johdosta 
 19. Jäsensopimuksen ehtojen voimassaolo jäsenyyden aikana ja sen jälkeen 
 20. Jäsensopimuskokonaisuus (liitteet, viittaukset muihin säännöksiin tai dokumentteihin) 
 21. Jäsensopimuksen soveltamisjärjestys (suhteessa sopimuksen eri dokumentteihin sekä suhteessa lainsäädäntöön ja osuuskunnan sääntöihin) 
 22. Sovellettavat oikeusohjeet ja erimielisyyksien ratkaiseminen – missä erimielisyydet ratkaistaan ja miten erimielisyyksiä käsitellään osapuolten välillä 
 23. Sopimuskappaleet, allekirjoitukset ja niiden hallinta 
Array