Osuuskunnan perustajan opas

Osuuskunnan verotus

Sisällys

Osuuskunta maksaa tuloksestaan eli ylijäämästään samansuuruisen tuloveron kuin osakeyhtiö voitostaan eli 20 prosenttia.  Verottaja määrää osuuskunnalle ennakkoveron edellisten vuosien toteutuman perusteella, mutta varsinkin alkuvaiheessa, jos tavoitteena ei ole osuuskunnassa tehdä ylijäämää, kannattaa verottajalta hakea muutosta ennakkoveroihin. Kts. Tuloverolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535

Osuuskunta noudattaa elinkeinotoimintaa harjoittavana yhteisönä arvonlisäverolakia. Suomessa on käytössä neljä eri arvonlisäveroprosenttia; 24 %, 14%, 10 % sekä 0%. Lisäksi osa tuotteista ja palveluista on vapautettu kokonaan arvonlisäverosta. Yleisverokanta on 24%, jota käytetään yleisesti kaikissa palveluiden ja tavaroiden myynneissä. Laissa on määritelty alemmat verokannat tietyille tuotteille; esimerkiksi elintarvikkeet sisältävät 14 % arvonlisäveroa ja taksimaksut 10 prosenttia. Ennen osuuskunnan perustamista on syytä tutustua millaisia arvonlisäverokantoja osuuskunnan tulee käyttää myydessään eri tuotteita. Kts. Arvonlisäverolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931501?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=arvonlis%C3%A4verolaki