Osuuskunnan perustajan opas

Osuuskunnan kirjanpito

Toimitus: Juhani Lehto & Tuulikki Holopainen

Osuuskuntalain mukaan osuuskunta harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä talouden tai elinkeinon tukemiseksi. Osuuskunta on liikeyritys, joka kirjanpitolain mukaan on kirjanpitovelvollinen.

1. Kirjanpitovelvollisuus

Osuuskuntalain mukaan osuuskunta harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä talouden tai elinkeinon tukemiseksi. Osuuskunta on liikeyritys, joka kirjanpitolain mukaan on kirjanpitovelvollinen.

Kirjanpitoa ei pidetä vain viranomaisten määräysten takia. Myös yritys itse hyötyy siitä, että toiminta voidaan yksityiskohtaisesti rekisteröidä niin, että yrityksen kannattavuutta pystytään seuraamaan.

Tehokas toiminta edellyttää budjetointia ja etukäteen suunnittelua. Jälkikäteen voidaan sitten kirjanpidon avulla todeta, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Budjettivertailun avulla voidaan todeta toiminnan heikkoudet ja vahvuudet sekä ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi.

2. Tuloslaskelma ja tase

Liiketoimintaa harjoittava osuuskunta on velvollinen käyttämään kirjanpitoasetuksen edellyttämää tuloslaskelman liikekaavaa. Samaa kaavaa käyttävät myös muut liiketoimintaa harjoittavat yritykset.

Tuloslaskelmasta on käytävä ilmi se, miten tilikauden tulos on syntynyt. Pientä osuuskuntaa varten tuloslaskelmakaava on ehkä liian yksityiskohtainen. Tarpeeton teksti voidaan jättää pois, mutta kaavan mukaista ryhmittelyä on noudatettava

Lyhennetty tuloslaskelma

Liian yksityiskohtainen tuloslaskelma voi pienelle yritykselle olla vaarallinen sen takia, että se saattaa paljastaa liikesalaisuuksia kilpailijoille. Tällä perusteella on kirjanpitoasetukseen otettu säännös, joka sallii tuloslaskelman laatimisen lyhennettynä. Tämä on mahdollista, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista:

 1. liikevaihto 3,4 milj. euroa
 2. taseen loppusumma 1,7 milj. euroa
 3. palveluksessa 25 henkilöä.

Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa saadaan esittää liikevaihto, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos, valmistus omaan käyttöön, liiketoiminnan muut tuotot sekä materiaalit ja palvelut yhteenlaskettuna eränä, bruttotuloksena.

Kululajikohtainen lyhennetty tuloslaskelma

BRUTTOTULOS
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/TAPPIO

Tuloslaskelman viimeiselle riville merkitään kirjanpitoasetuksen mukaan tilikauden voitto tai tappio. Tässä kohdassa osuuskunnat käyttävät kuitenkin omaa termistöään. Osuuskunta tuottaa ylijäämää tai tappiota.

Osuuskunnat voivat käyttää asetuksen mukaista tasekaavaa sellaisenaan, sillä kaava on yhteinen kaikille liiketoimintaa harjoittaville kirjanpitovelvollisille. Oman pääoman ryhmässä on kuitenkin otettava huomioon OKL 16:1 §:n säännökset, joiden mukaan osuuskunnan oma pääoma on tilinpäätöksessä esitettävä alla olevan kaavan mukaan. Omaa pääomaa ei enää jaeta sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan.

Oma pääoma (OKL 6:2 §)

 1. osuuspääoma
 2. lisäosuuspääoma
 3. sijoitusosuuspääoma
 4. ylikurssirahasto
 5. arvonkorotusrahasto
 6. vararahasto
 7. ylijäämä tai tappio; sekä
 8. pääomalaina.

Tilikauden ylijäämä ilmoitetaan erikseen edellisiltä tilikausilta jäljellä olevan ylijäämän lisäyksenä tai tappion vähennyksenä. Tilikauden tappio ilmoitetaan vastaavasti edellisten tilikausien ylijäämän vähennyksenä tai tappion lisäyksenä.

Taseessa tai sen liitteessä on annettava osuuskuntalain edellyttämät oman pääoman erittelyt. Omaan pääomaan voidaan myös määrätyillä ehdoilla merkitä liittymismaksuja. Ylijäämästä muodostetut rahastot kuuluvat myös omaan pääomaan.

Varojen käyttämistä, vararahaston ja muiden rahastojen muodostamista ja käyttämistä sekä ylijäämän käyttämistä käsitellään yksityiskohtaisesti osuuskuntalain 8. luvussa. OKL 16:7 §:n mukaan Osuuskunnalla on vararahasto.

Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava vähintään 2 500 euroon.

Lyhennetty tase

Kirjapitovelvollisen on kirjanpitolain mukaan laadittava tilinpäätös, joka sisältää

 1. tuloslaskelman
 2. taseen
 3. liitetiedot

Pieni kirjanpitovelvollinen/yritys saa laatia taseen lyhennetyn kaavan mukaan sekä jättää toimintakertomuksen laatimatta, jos sekä päättyneellä tilikaudella että välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista:

 1. liikevaihto 7,3 milj. euroa
 2. taseen loppusumma 3,65 milj. euroa
 3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Käsite pieni kirjanpitovelvollinen/yritys määritellään siis tässä yhteydessä eri tavalla kuin tuloslaskelmaa koskevissa määräyksissä.

Lyhennetty tase on kirjanpitoasetuksen 7 §:n mukaan seuraava:

VASTAAVAA
A Pysyvät vastaavat
1. Aineettomat hyödykkeet
2. Aineelliset hyödykkeet
3. Sijoitukset
B Vaihtuvat vastaavat
1. Vaihto-omaisuus
2. Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen
3. Rahoitusarvopaperit
4. Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
A Oma pääoma
Osuuspääoma sekä muu oma pääoma osuuskuntalain 8:1 § säännösten mukaisesti
B Tilinpäätössiirtojen kertymä
C Pakolliset varaukset
D Vieras pääoma; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei saa muuttaa vuodesta toiseen, ellei siihen ole erityistä syytä.

Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot osuuskunnan kehittymistä koskevista tärkeistä asioista ja siinä on oltava esitys ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi.

Jos osuuskuntaa kirjanpitolain perusteella pidetään pienenä kirjanpitovelvollisena, eikä sen tällä perusteella tarvitse laatia toimintakertomusta, osuuskuntalakiin 8:5 §:ään perustuvat toimintakertomustiedot voidaan esittää liitetietoina.

3. Tilinpäätös rekisteröitäväksi

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen pitää antaa ”oikeat ja riittävät tiedot” yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä, mikäli mahdollista, myös tulevista riskeistä. Näistä asioista voidaan antaa informaatiota liitetiedoissa, joiden merkitys on entisestään kasvanut.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen pitää antaa ”oikeat ja riittävät tiedot” yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä, mikäli mahdollista, myös tulevista riskeistä. Näistä asioista voidaan antaa informaatiota liitetiedoissa, joiden merkitys on entisestään kasvanut.

Osuuskunnan on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Toimitettavat tiedot ja tilinpäätösasiakirjat ovat Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla .  Mikäli osuuskunta antaa veroilmoituksensa sähköisesti käyttäen veroilmoituslomaketta 6B, voi osuuskunta liittää kaikki kaupparekisteriin toimitettavat ja julkistettavat tilinpäätösasiakirjat veroilmoitukseensa ja Verohallinto toimittaa ne edelleen kaupparekisteriin. Jos veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, liitetään veroilmoitukseen lomake 63 kansilehdeksi. Verohallinto välittää tilinpäätöstiedoiksi nimetyt tai lomakkeeseen 63 nidotut tilinpäätöstiedot edelleen julkaistavaksi kaupparekisterissä. Veroilmoitus on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

4. Tilinpäätöksestä oikeat ja riittävät tiedot

Tilinpäätöstä ei ole tarkoitettu ainoastaan omistajille eli jäsenille, vaan myös ulkopuolisille, esimerkiksi luotonantajille. Luotonantajalla on oikeus olettaa, että hän saa oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan taloudesta niistä asiakirjoista, jotka osuuskunnan on lain mukaan lähetettävä kaupparekisteriin tai muuten luovutettava ulkopuolisten käyttöön. Tarpeen mukaan voidaan antaa lisäinformaatiota liitetiedoissa.

Mikäli virallinen tilinpäätös ei anna ”oikeita ja riittäviä tietoja” osuuskunnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, on tilintarkastajien annettava siitä informaatiota omassa tilintarkastuskertomuksessaan, josta ulkopuoliset voivat saada jäljennöksen.

5. Jäsenellä tutustumisoikeus kirjanpitoon harvainosuuskunnassa

Osuuskunnassa, jossa on enintään kymmenen jäsentä (harvainosuuskunta), jäsenellä on oikeus tutustua osuuskunnan kirjanpitoon ja muihin osuuskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin.

Tutustuminen on mahdollista siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tarkempien tietojen saamiseksi sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa osuuskunnan tilinpäätöksen ja taloudellisen aseman tai muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.